Privacyreglement

In mijn Privacyreglement gebruik ik een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Toelichting op het Reglement

OMEGA ZORG mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft OMEGA ZORG de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door OMEGA ZORG worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

OMEGA ZORG vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft OMEGA ZORG in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens OMEGA ZORG expliciet om uw toestemming moet vragen.

 1. De persoonsgegevens die OMEGA ZORG gebruikt en het doel van het gebruik

OMEGA ZORG verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van OMEGA ZORG, de website bezoekt, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van OMEGA ZORG of via het contactformulier contact met mij opneemt. OMEGA ZORG verzamelt uw:

 • naam
 • adres
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • BSN-nummer
 • polisnummer zorgverzekering
 • gegevens omtrent gezondheid (waaronder indicatie, zorgplan & rapportage)
 • eventuele gegevens van familie, naasten en mantelzorgers.

Deze gegevens stellen mij in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met OMEGA ZORG sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • mijn dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • mijn dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

OMEGA ZORG verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de OMEGA ZORG-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die OMEGA ZORG met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

OMEGA ZORG verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor OMEGA ZORG worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald.

Al uw persoonsgegevens worden door OMEGA ZORG beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor OMEGA ZORG om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor OMEGA ZORG ten aanzien van alle aan OMEGA ZORG verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door OMEGA ZORG overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. OMEGA ZORG hanteert een termijn van zes maanden na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal OMEGA ZORG zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 1. Uw rechten als betrokkene

 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering): Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • Recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • Recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten: Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email aan info@omegazorg.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van OMEGA ZORG.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met OMEGA ZORG en probeert OMEGA ZORG er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met mij opnemen.

Uiteraard zal OMEGA ZORG ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Mijn actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van OMEGA ZORG.

Privacyreglement OMEGA ZORG versie juni 2019